Các trường hợp bị thu hồi đất

06/03/2008 16:43

Những trường hợp vi phạm nào về đất đai trên địa bàn TP Hà Nội sẽ bị xử lý thu hồi? Xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính sẽ như thế nào?

Những trường hợp vi phạm nào về đất đai trên địa bàn TP Hà Nội sẽ bị xử lý thu hồi? Xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính sẽ như thế nào?

Theo Luật Đất đai 2003, Luật Xây dựng và quyết định của UBND TP Hà Nội, các tổ chức, cá nhân sẽ bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần diện tích nếu đất không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liền hoặc sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ được ghi trong dự án đầu tư.

Các loại đất thuộc diện thu hồi gồm đất lấn chiếm hoặc được giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, không đúng mục đích, đất hoang hóa, sử dụng kém hiệu quả; người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; đất không được sử dụng trong 12 tháng liền đối với đất trồng cây lâu năm và 24 tháng đối với đất trồng rừng kể từ ngày được giao thực địa.

Thời gian giải quyết hồ sơ thu hồi của những loại đất này là không quá 30 ngày. Trường hợp tổ chức, người bị thu hồi không chấp hành, chống đối quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước thì UBND quận, huyện sẽ áp dụng biện pháp hành chính cưỡng chế.

Luật Đất đai quy định khi tổ chức, cá nhân phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục đối với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất… thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo quy định sau:

– Đối với vi phạm của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

– Đối với vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó.

– Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến chủ tịch UBND cùng cấp.

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, chủ tịch UBND hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người gửi kiến nghị biết kết quả xử lý.

(Theo KT&ĐT)

LEAVE A REPLY